Montáž oken

Před vlastní montáží se rám okna přesně vyrovná pomocí montážních klínů a vodováhy do roviny a svislice. Na okno se nalepí ochranná folie.

Montáž oken a dveří se provádí pomocí turbo šroubů nebo kotevních plechů.

Jsou dva způsoby kotvení oken. První způsob spočívá v tom, že se okno mechanicky upevní přímým uchycením okenního rámu prostřednictvím tzv. turbo šroubů do zdiva stavební otvorové výplně (shodné pro dveře).

V druhém případě se na obvod okenního rámu nasadí mechanické úchyty (tzv. kotevní plechy) pro mechanické připevnění okna ke stavebnímu otvoru a úchyty se přišroubují do zdiva stavebního otvoru. Před mechanickým uchycením je nutné v obou montážních případech prověřit bezchybnou funkčnost okenních křídel a zavírání.

Při bezchybném chodu a ukončení mechanického uchycení okenních rámů následuje vyplnění spáry pěnou. Mezera mezi oknem a zdivem se vypění polyuretanovou pěnou. Je velmi důležité, aby pěna byla nanesena rovnoměrně, aby nebyla narušena funkčnost oken a schopnost izolace. Okna musí být dostatečně a řádně začištěna rovněž i z vnější strany.

Na závěr se odstraní klíny a případně se doplní nezapěněná místa. Následuje konečné seřízení oken.

Montáž oken - Připojovací spárou určenou normou ČSN 73 05 40-2

Při montáži oken a dveří se vždy setkáme s pojmem „připojovací spára otvorových výplní". Jedná se o prostor, který se vyskytuje mezi zdivem a konstrukcemi jako jsou okna, dveře, prosklené fasády či střešní světlíky. Tento prostor by měl dosahovat podobných tepelně izolačních vlastností a trvanlivosti jako okolní konstrukce. Jaké jsou konkrétní požadavky na připojovací spáru?

  • nulová propustnost vody,
  • nulová propustnost vzduchu,
  • zamezení vzniku kondenzátu,
  • umožnění dilatace (těsnících i kotevních prvků),
  • tepelná a zvuková izolace.
 

Běžnou praxí při samotné montáži oken je provedení izolace „pouze" pěnou na bázi PUR. Po nezbytné době jejího vytvrzení a vyzrání je na tuto pěnu již prováděno zednické zapravení. V horším případě se nechá pěna zejména z venkovní strany nechráněná a může být narušována povětrnostními vlivy. Takto narušená pěna ještě více ztrácí svoje izolační schopnosti.

Patrně není potřeba zvlášť upozorňovat na skutečnost, že oblast připojovací spáry je oblast velmi namáhanou vlivy vlhkosti a tepelné dilatace celé soustavy (konstrukce x výplň). Špatné vyřešení problematiky této oblasti může vést k výskytům vlhkosti, plísní, praskání omítek, ztrátě izolačních schopností a až narušení samotné polyuretanové pěny. Ve svém důsledku může dojít v krajních případech až k snížení výkonu či degradaci okolních stavebních konstrukcí. Toto platí pro všechny typy konstrukcí otvorových výplní, tzn. hliníková, PVC i dřevěná okna.

Jsme si dobře vědomi této problematiky a je možné zákazníkům nabídnout jednoduché řešení v podobě aplikace systému „i3" od společnosti Tremco illbruck, nebo SWS společnosti SOUDAL. Okenní těsnící systém „i3 a SWS" splňuje požadavky na utěsnění připojovací spáry a na úspory energie.

Systém spočívá v aplikaci fólie pro utěsnění jak interiérové, tak exteriérové strany připojovací spáry otvorových výplní. V nabídce je několik druhů fólií ze zmiňovaného systému, tak aby bylo možné pokrýt celé spektrum možných zakázek. Vždy je nutné s obchodníkem najít vhodný typ fólie pro řešení Vaší konkrétní zakázky.

Odkaz na instruktážní video systémem i3 (Tremco illbruck):


Odkaz na instruktážní video systémem SWS(SOUDAL):